Tri osmice i roštilj!

Niko građanke i građane, radnice i radnike Srbije neće moći da ubedi da gotovo svako od njih/nas - zbog sebe, porodice, dece svoje i komšijske, te prvog suseda - ovog 1. maja ima

mnogo razloga da roštilj zameni demonstracijama.

 

Pa, zašto, zaboga, pljušte, na žalost, pitanja…? Zato što je još u 19. veku dogovoreno da će prvomajske demonstracije trajati sve dok god radnice i radnici ne izbore pravo na život i rad

u uslovima dostojnim čoveka, da za taj rad budu pošteno i redovno plaćani, te da ne žive u bedi… Sve dok ne obezbede sebi one čuvene “tri osmice” - 8 sati rada, 8 sati odmora, 8 sati

kulture.

 

Jesmo li te “osmice” danas u državi u kojoj živimo, postigli? Nismo! Pa, što pitate, onda?

Pročitaj ceo tekst

Pravo na žalbu

BUDI JEDAN OD AKTIVNIH I INFORMIŠI SE

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, mart 2021. godine

Ukoliko dođete u situaciju da vam je potrebna besplatna pravna pomoć, neophodno je da se zahtevom obratite nadležnom organu uprave u vašem gradu/opštini, koji je po odluci Ministarstva pravde nadležan da o njemu odlučuje. Zahtev možete podneti usmeno na zapisnik, pismeno ili elektronskim putem. Na ovako podnet zahtev nadležni organ dužan da vam odgovori u roku od osam dana. Odgovor na Vaš zahtev sadržan je u rešenju, i može biti pozitivan - kojim vam se odobrava pravo na besplatnu pravnu pomoć i nakon čega organ uprave preduzima dalje radnje u skladu sa zakonom kako bi ste ostvarili ovo pravo ili negativan - kojim organ uprave, odbija vaš zahtev.

Pročitaj ceo tekstBUDI JEDAN OD AKTIVNIH

Održani sastanci sa predstavnicima javne uprave u Gradu Zrenjaninu, Novom Sadu, Kikindi i opštini Žitište

Grupa B1, 29.03.2021. godine

Tokom meseca marta 2021. godine Pravni tim Grupe Budi jedan je u cilju praćenja primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, održao  sastanke sa nadležnim organima javne uprave registrovananim za pružanje besplatne pravne pomoći u Gradu Novom Sadu, Gradu Kikindi, Gradu Zrenjaninu i Opštini Žitište.

 

Grupa Budi jedan tom prilikom predstavila je projekta „Budi jedan od aktivnih“ koji se sprovodi uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije kroz MATRA program u periodu novembar 2020 – avgust 2021. godine u gore navedenim gradovima i opštini.

 

Pročitaj ceo tekst

Kada je besplatna pravna pomoć isključena?

BUDI JEDAN OD AKTIVNIH I INFORMIŠI SE

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, mart 2021. godine

Uprkos tome što ispunjavate formalno-pravne uslove koje predviđa Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, nadležan organ uprave koji bude odlučivao o Vašem podnetom zahtevu, isti će odbiti ukoliko proceni da se radi o zahtevu za pružanje besplatne pravne pomoći/podrške u:

1) privrednim sporovima;

2) postupku registracije pravnih lica;

3) postupku naknade štete za povredu časti i ugleda;

4) postupku pred prekršajnim sudom, ako za prekršaj nije zaprećena kazna zatvora;

5) postupku u kome bi vrednost spora bila u očiglednoj i značajnoj nesrazmeri s troškovima postupka;

6) postupku u kome je očigledno da tražilac besplatne pravne pomoći nema izgleda na uspeh, posebno ako se njegova očekivanja ne zasnivaju na činjenicama i dokazima koje je predočio ili su ona suprotna pozitivnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima;

7) slučaju da postoji očigledan pokušaj da se zloupotrebi pravo na besplatnu pravnu pomoć ili neko drugo pravo.

Pročitaj ceo tekst

Kako do besplatne pravne pomoći?

BUDI JEDAN OD AKTIVNIH I INFORMIŠI SE

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, 25.02.2021.

Članom 67. Ustava Republike Srbije garantovano je pravo na pravnu pomoć svakom pojedincu. Time je u R.Srbiji i pravo na besplatnu pravnu pomoć steklo status Ustavom zajamčenog ljudskog prava, jer bez ovog instituta teško da se može zamisliti ostvarenje demokratskih tekovina i izgradnja građanskog društva.

 

Sa tim u vezi, trebalo bi besplatnu pravnu pomoć shvatiti šire do samog pravnog zastupanja pred sudom i drugim nosiocima javnih ovlašćenja. Besplatna pravna pomoć više nego ikada trebala bi da obuhvati podizanje svesti i edukaciju građana o pristupu pravnim informacijama, o tome šta prethodi donošenju jednog zakona ili odluke na lokalu i šta oni kao građani mogu da urade povodom toga, koja su njihova prava, ali i dužnosti kao građanina. Naravno, perjanica ovakvog procesa svakako treba da bude pravna struka, na kojoj i leži najveća odgovornost.

Pročitaj ceo tekstStepenik za izlaz iz siromaštva

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, 05.02.2021.

„Siromašni ste ne samo zato što nemate novca, već i jer ne možete da pročitate (razumete) Zakon o parničnom postupku i Krivični zakonik ili ne znate kakvu akciju da preduzmete u susretu sa nepravdom.

 

Siromašan si kada umesto da sudiju vidiš kao nekoga ko će te zaštiti, ti se plašiš i njega i njegove presude.

 

Da, kada ste siromašni vi se plašite. Siromaštvo ima mnogo lica, a pravna pomoć može pomoći u rešavanju mnogih od njih.“ Marou Amadou, Ministar pravde, Republika Niger

Pročitaj ceo tekst

 

 

Koliko smo informisani

Prva godina primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, 20.01.2021.

Prema istraživanju koje je sproveo YUCOM, a kasnije i PRAXIS i A11 Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, jasno je da su građani nedovoljno informisani o pravu na besplatnu pravnu pomoć. Nakon decenijske polemike između advokature, nevladinih organizacija i zakonodavca, na koji način urediti ovu fundamentalnu pravnu materiju i omogućiti pristup pravu i pravdi svim građanima, bez obzira na njihov socijalni i ekonomski status, potpuno i blagovremeno informisanje, naročito onih kojima je sam Zakon prvenstveno namenjen potpuno izostaje.

Pročitaj ceo tekst

Da li ispunjavam uslove da koristim pravo na besplatnu pravnu pomoć?

PRAVO NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, Marija Ristić Milovanović, 19.01.2021.

Države imaju obavezu da obezbede svim građanima jednak pristup pravdi.Ova obaveza podrazumeva pružanje besplatne pravne pomoći onima koji nemaju dovoljno sredstava za plaćanje pravnih usluga, odnosno onih koji bi bili dovedeni u stanje socijalne potrebe ukoliko bi takve usluge platili.

 

U Srbiji se dugi niz godina vodila debata oko donošenja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći iz koje se moglo zaključiti da su interesi pojedinih grupa stavljani u prvi plan u odnosu na ustanovljavanje ovog prava koje se, ne možemo još reći , tretira osnovnim ljudskim pravom u punom obimu te reči. 

Pročitaj ceo tekstŠta mogu da zahtevam, šta su dužni da mi pruže?

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, Marija Ristić Milovanović, 28.12.2020.

Zakon o Besplatnoj pravnoj pomoći objavljen je u Službenom glasniku br.87/2018 od 13. novembra 2018. godine, a prema Izveštaju Ministarstva pravde usvojena su i sva podzakonska akta predviđena zakonom (od 31. marta 2020. godine), neophodna za njegovu punu implementaciju. 

 

U skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći (ZBPP), jedinice lokalne samopuprave u obavezi su da na svojim područijima osnuju i organizuju adekvatne pružaoce besplatne pravne pomoći. Ova obaveza postojala je i u ranijim zakonskim rešenjima, ali nije bila u potpunosti sprovedena u praksu. 

Pročitaj ceo tekst

Javne nabavke iz ugla profesionalca: Dana Radulović, pravnica

Da ne pogrešite i da se ne ogrešite o pravila i ljude!

Grupa Budi jedan, 28.12.2020.

Profesionalnost, odgovornost i savest. Ovo su, po mišljenju Dane Radulović osnovni postulati u radu, ali i osnovne karakteristike čoveka koji se bavi poslom, koji je pratio ovu znanjem potkovanu, iskusnu pravnicu čitavih 40 godina na mestu  sekretara i prvog čoveka Službe zajedničkih poslova u Dečijem selu u Sremskoj Kamenici. Dani je bio poveren i delikatan posao nabavke hrane za ovu dečiju ustanovu socijalne zaštite i pre i posle donošenja i primene Zakona o javnim nabavkama.

Pročitaj ceo tekst

Završena akcija Grupe Budi jedan „Daruj, ugrej, nahrani“

Hvala, dobri ljudi novosadski!

Grupa B1, 26.12.2020.

Sit gladnom ne veruje, ali gladan gladnom i te kako. Siromašan čovek, gde god bio na toj sivoj lestvici, podelio je s čovekom do sebe. Onaj kome preti gubitak posla razumeo je onog koji više nema radno mesto. Zdrav bolesnom pružio ruku...Čovečno je ne okretati glavu, ako možeš da pomogneš, darivati, nahraniti, ugrejati komšiju koji nema, kome je hladno i nebo mu je krov... To bi, ako bi trebalo da stane u tri reda, a neukusno bi bilo u više, bio rezime protekle akcije Grupe budi jedan „Daruj, ugrej, nahrani“ u kojoj su učestvovali dobro ljudi iz svih delova Novog Sada. I iz svih varoških slojeva i sojeva.

Pročitaj više
Karavan Grupe B1 danas na Novom naselju i Telepu

Grupa B1, 23.12.2020.

Ovo ću vam pokloniti, a sledeći put, kad god dođete, ako je ono što kupujete namenjeno za pomoć beskućnicima i siromašnim ljudima sve ću vam dati s velikim popustiom – ovako je našu sugrađanku G.L. dočekao prodavac na Kvantaškoj pijaci, kada je juče došla s namerom da napravi paket, prilog akciji – karavanu Grupe Budi jedan za novosadske beskućnike, štićenike Svratišta.

Pročitaj ceo tekst

"Našle smo se na sred ulice okružene ogromnom količinom darova"

Akcija Grupe B1 za beskućnike: Ume Novi Sad da se digne na noge

Branislava Opranović, Decembar 2020.

Jedan čovek ne može ništa, sto ljudi može mnogo! Jesi li razumela – pitao me je moj deda, u godinama tek kad sam postala devojčurak. Mnogo leta posle toga u pregršt situacija – u decenijama koje su obeležile mrvljenje, pa opaki, krvavi raspad relativno, a za sadašnje vreme, planetarno valjano ustrojene socijalne skrbi u državi u kojoj smo živeli – protresla me munja tih dedinih reči. Tako je bilo i ovih dana, kada je osnivačko jezgro Grupe Budi jedan, polovinom decembra odlučilo da pozove građane Novog Sada da zajedno pokušamo da nežno zagrebemo po tuzi i nevolji, da se vidi šta mora da se vidi, da ne zatvaramo oči, da pomognemo, ublažimo jad nevoljnika…

Pročitaj ceo tekst

 

Šta to znači za mene kao građanku/građanina?

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, Marija Ristić Milovanović, 09.12.2020.

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u članu 6 garantuje pravo na pravično suđenje, što de facto znači da se ovim članom utvrđuje načelo vladavine prava kao osnovnog postulata demokratskog društva. Njime su zagarantovana prava stranaka u parničnom postupku i prava optuženog u krivičnom postupku. Ipak, treba imati u vidu, da se članom 6 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda „garantuje pravo na sud“, ali ne direktno i pravo na pristup sudu.

Pročitaj ceo tekstFoto: Unsplash
Foto: Unsplash

Grupa Budi jedan otpočela je realizaciju projekta „Budi jedan od aktivnih“ koji je podržala Ambasada Kraljevine Holandije kroz MATRA program.

Grupa B1, 18.11.2020.

Grupa Budi jedan otpočela je realizaciju projekta „Budi jedan od aktivnih“ koji je podržala Ambasada Kraljevine Holandije kroz MATRA program.

 

Cilj projekta „Budi jedan od aktivnih“ je da doprinese pristupu pravdi i unapređenju ljudskih prava kroz jačanje i razvoj demokratske prakse, osnaživanje građana i organizacija civilnog sektora i podsticanje aktivizma građana, kao i promociju i uspostavljanje konstruktivnog dijaloga između građana, organizacija civilnog društva, institucija i zaknodavca. 

Pročitaj ceo tekst

Akcija Grupe Budi jedan na Detelinari

Daruj, ugrej, nahrani

Grupa Budi jedan, 12.12.2020.

Grupa Budi jedan (Grupa B1) u sredu 16. decembra organizuje humanitarnu akciju na Detelinari.

 

Pod sloganom - daruj, ugrej, nahrani – Grupa B1 prikuplja pomoć za novosadske beskućnike, štićenike dnevne stanice, Svratišta za beskućnike u Novom Sadu.

Pročitaj ceo tekstLjudi propali kroz rupe u sistemu socijalne zaštite

Branislava Opranović, 07.12.2020.

Tekst je preuzet sa autonomija.info

Đorđe Majstorović je miroljubiv čovek. On je naš sugrađanin beskućnik. Najčešće skvrčen spava na pločniku. Znaju ga, iz viđenja, gotovo svi Novosađani koji se muvaju oko Futoške pijace. Da, to je onaj mlad, visok, poguren čovek, čupav, najčečće neuredan, nekada i nasmejan, često se tetura… Ima tek oko trideset godina.

Pročitaj ceo tekst

Pojačano nasilje nad ženama sa invaliditetom

Ismevanje, vređanje, maltretiranje

Branislava Opranović, 03.12.2020.

Žene sa invaliditetom u proseku su 2 do 5 puta izloženije riziku od nasilja u odnosu na druge žene. Tokom svog životnog veka doživljavaju različite oblike rodno zasnovanog nasilja: od ismevanja i grubih šala, kritikovanja i podrivanja odluka i mišljenja, vređanja i pretnji, preko zanemarivanja potreba, ekonomskog nasilja, uskraćivanja pomagala, kontrole i izolacije, do fizičkog i seksualnog nasilja – opominje Organizacija za podršku ženama sa invaliditetom ...IZ KRUGA – VOJVODINA i ovom prilikom, povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Pročitaj ceo tekst

Kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Svaka druga žena u Srbiji preživela nasilje!

Branislava Opranović, 25.11.2020.

Od početka 2020. godine, u porodično-partnerskom nasilju u Srbiji ubijeno je šest žena, a u poslednje dve decenije više od 300! Nevladine organizacije upozoravaju da ove brojke mogu biti veće, jer su podaci prikupljani iz medijskih izveštaja, a zvanična statistika o broju femicida ili ubistava žena u Srbiji još ne postoji!

 

Danas počinje međunarodna Kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, kojoj se naša zemlja, najviše nevladine organizacije, te i Grupa Budi jedan, raznim akcijama, manifestacijama i podrškom, pridružuje. 

Pročitaj ceo tekstJavne nabavke i vanredne zdravstvene okolnosti

Hitan postupak ne isključuje javnost

Grupa Budi jedan, 24.11.2020.

Okupirani brigom i strahom za svoje i živote članova familije i prijatelja, koje je prouzrokovala pojava bolesti covid-19 , ljudi su, što je i prirodno, zaboravili na mnogo toga što je pre perioda pandemije činilo deo njihove svakodnevice. Vanredne okolnosti u zdravstvenom smislu učinile su da se među takve zaboravljene, ili bar, pojave i delanja na koje se manje obraća pažnja, svrstaju i javne nabavke, odnosno način na koji država, njeni organi, te javne ustanove i preduzeća dolaze do neophodnih dobara budžetskim novcem.

Pročitaj ceo tekst

Građani u anketi Grupe B1 o JN i korupciji

Srbija je veiliki bankomat, ako imaš pravu karticu!

Grupa B1, 29.10.2020.

Korupcija. Ova reč je, na žalost,  zajednički imenitelj, te ujedno i najčešći odgovor na pet pitanja, koja je Grupa Budi jedan (Grupa B1) postavila građanima Novog Sada na temu javnih nabavki.

Anketirano je blizu 50 ljudi različitog pola, starosne dobi, obrazovanja, školske spreme, zanimanja…

Pročitaj ceo tekst

Grupa Budi jedan podseća i poziva: Budimo solidarni!

Siromaštvo i Direrove „Ruke koje se mole“

Branislava Opranović, 11.10.2020.

Evropska unija je postavila cilj, u okviru Strategije Evropa 2020, da 20 miliona ljudi širom kontinenta izbavi iz siromaštva i stanja socijalne isključenosti do 2020. Jedan od osnovnih političkih prioriteta zemalja članica EU – a, trebalo bi da bude i zemljama kandidatima kao što je i Srbija - upravo je i borba protiv siromaštva. 

Pročitaj ceo tekstJavne nabavke kroz naočare građana (2)

Koruptivna praksa pobija zakon

Grupa Budi jedan, 29.09.2020.

Grupa Budi jedan sprovela je anketu među Novosađanima različitog pola ,obrazovanja, zanimanja i starosne dobi o tome šta i koliko znaju o javnim nabavkama.

 

Od blizu trideset anketiranih - čije ćemo odgovore predočiti u sledećim nastavcima tekstova o javnim nabavkama kroz naočare građana – u odgovorima poprilično šturim, među kojima se uočava zajednički imenitelj, sumnja u korupciju, izdvajamo temeljan odgovor jednog visokoobrazovanog četrdesetogodišnjaka, po zanimanja novinara,  koji je, u odnosu na ostale anketirane, poprilično obavešten o ovoj temi:

Pročitaj ceo tekst 

Javni rad: Saradnja Gerontološkog centra i Grupe Budi jedan

Podrška struke i srca

Branislava Opranović, 24.09.2020.

Grupa Budi jedan održala je u Dnevnoj stanici za beskućnike u Novom Sadu sesiju psihološko – pravno - informativne  pomoći.

 

Jučerašnja sesija - psihološo-pravna radionica sadržala je razgovore uz prikupljanje informacija I dokumenata koji će, sva je prilika, u skoroj budućnosti omogućiti konkretnu pomoć za neke od štićenika Svratišta za beskućnike.

Pročitaj ceo tekst

Kada žene dele brigu, predanost i znanje

Ružičin korak u novi život

Branislava Opranović, 02.09.2020.

Ako je dom život, a jeste, Ružica Barbul je ovog leta zakoračila u život. U nov dom i u novi život. Ovo leto i Tanja doneli su joj kuću na dar. 

      

-Tanja je učinila za mene, moje i naš život ono što nije ni moja rođena majka. Daleko je Torda,  ne može mama … Tanja je ovde, pored mene, moja pomoć, moja drugarica... Volim Tanju. Sad će moja deca imati kupatilo i mirisaće na čisto kao sva ostala deca u školi…

Pročitaj ceo tekstJavne nabavke kroz naočare građana (1)

Pobeđuje onaj za koga je tender i pisan

Grupa Budi jedan, 28.08.2020.

Grupa Budi jedan sprovela je anketu među Novosađanima različitog pola, obrazovanja, zanimanja i starosne dobi o tome šta i koliko znaju o javnim nabavkama.

 

Pre nego što u nekom od narednih tekstova predočimo rezultate ankete, iz mnoštva odgovora, izdvajamo dva netipična (u odnosu na većinu njih), a sadržajna promišljanja na postavljenu temu.

Pročitaj ceo tekst

 

Javni rad: Saradnja Gerontološkog centra i Grupe Budi jedan

Psihosocijalna i pravna pomoć beskućnicima

Branislava Opranović, 12.08.2020.

Grupa Budi jedan održala je u Dnevnoj stanici za beskućnike u Novom Sadu prvu sesiju pravne pomoći. Projekat pod motom „Budi jedan od aktivnih i iskorači iz beskućništva“ ostvaruje se u saradnji sa Gerontološkim centrom - Svratištem za beskućnike, a u okviru sprovođenja Javnog rada u Novom Sadu. 

Pročitaj ceo tekst

Branka Kresoja, psihološkinja iz Grupe Budi Jedan

I ISPOD MASKE SE VIDI OSMEH!

Branislava Opranović, 12.08.2020.

Važno je u čitavu priču, paralelno uz epidemiologe,infektologe, pulmologe i druge, uključiti i druge stručnjake psihijatre, psihologe. Ohrabrujem ljude da ne zaziru od toga da potraže pomoć, kada ne mogu sami da se izbore sa onim što ih mori. Anksioznost i strah su uobičajene reakcije na ovakve situacije. Važno je podeliti sa drugim svoje brige i strahove, kaže psihološkinja Branka Kresoja.

Pročitaj ceo tekstMeđudržavni sporazumi i posebni zakoni

Suzbijanje konkurencije i finansijski monopol

Grupa Budi jedan, 28.07.2020.

Nevolja na našim prostorima u oblasti javnih nabavki je, između ostalog, i to što država, pokazala je praksa, čini sve da suzbije konkurenciju i da svojim biznis partnerima i sebi napravi dobre ugovore i dobre poslove, te obezbedi  finansijske monopole.

 

Nedopustivo je što se u nemalom broju slučajeva, na žalost, dešava, da postupak javnih nabavki  sadrži ponudu samo jednog ponuđača. Jer, upravo to baca sumnju na legalnost izbora ponuđača i otvara pitanje da li je tome prethodio uzajamni dogovor naručioca i ponuđača robe ili usluga.

Pročitaj ceo tekst

Nakon protesta građana zbog udaranja dečaka na biciklu u Novom Sadu

Krivična prijava i pokretanje istrage protiv policajca

Branislava Opranović, 17.07.2020.

Sektor unutrašnje kontrole podneo je krivičnu prijavu protiv policijskog službenika S.D. (35), zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova. U saopštenju se navodi da se S.D. sumnjiči da je 8. jula, tokom protesta, u Ulici Modene u Novom Sadu, zadao više udaraca rukama i nogama mladiću (19), koji je neposredno pre toga oboren sa bicikla. Tom prilikom zadao mu je lake telesne povrede.

Pročitaj ceo tekst

Zbog policijske brutalnosti na protestima u Srbiji

Nevladine organizacije traže reakciju Ujedinjenih nacija

Grupa B1 Novi Sad, 15.07.2020.

Specijalnom izvestiocu Ujedinjenih nacija protiv torture Nilsu Melceru, juče je 11 nevladinih organizacija iz Srbije poslalo apel da utiče na nadležne u Srbiji da sprovedu istragu zbog policijske brutalnosti na protestima u našoj zemlji.

Pročitaj ceo tekstŽENSKA SAGA U DOBA KORONE U SRBIJI: MILICA I BREG

Branislava Opranović, 09.07.2020.

“Ostaću bez posla! Moja firma se zatvara! Ja bez radnog mesta, na ulici! U koji ja sad šteker da se uštekam, pa da mi se baterije iznova napune. Ili dopune bar toliko da imam snage da mi se, dok čitam oglase i tražim novi posao, ne sloši svaki put kad je opis posla dug do iza ćoška, a plata nerastegljiva na dane u mesecu”

Pročitaj ceo tekst

Grupa B1 osuđuje primenu sile nad građanima

Grupa B1 Novi Sad, 08.07.2020.

Grupa B1 oštro osuđuje brutalnost policije nad učesnicima jučerašnjeg protesta u Beogradu ispred Skupštine Srbije.

 

Posebno se  i pre svega protivimo i osuđujemo upotrebu sile nad građanima koji su demonstrirali i na taj način izrazili nezadovoljstvo zbog najave predsednika Srbije Aleksandra Vučića o povratku restriktivnih mera i ponovnog uvodjenja policijskog sata uzrokovanih pandemijom covid 19.

Pročitaj ceo tekst

Privatne i javne nabavke

Razlika je iz kog džepa se vadi novac

Grupa Budi jedan, 26.06.2020.

Šta su javne nabavke? Zašto je važno da nešto znamo o njima? Zašto treba pratiti postupke javnih nabavki? Da li građanin može da kontroliše zakonitost sprovođenje postupka javnih nabavki? Da li smeju da budu tajna ? Na ova i slična pitanja nude se mnogi odgovori, a jedan je verovatno najilustrativniji:

 

Razlika između privatnih i javnih nabavki se ogleda u tome što javne nabavke sprovode najčešće državni organi, a svako od nas, građana ima svoje privatne nabavke.

Pročitaj ceo tekst