Grupa Budi jedan otpočela je realizaciju projekta „Budi jedan od aktivnih“ koji je podržala Ambasada Kraljevine Holandije kroz MATRA program.

Grupa B1, 18.11.2020.

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Cilj projekta „Budi jedan od aktivnih“ je da doprinese pristupu pravdi i unapređenju ljudskih prava kroz jačanje i razvoj demokratske prakse, osnaživanje građana i organizacija civilnog sektora i podsticanje aktivizma građana, kao i promociju i uspostavljanje konstruktivnog dijaloga između građana, organizacija civilnog društva, institucija i zaknodavca.

 

Specifični ciljevi projekta su:

 

  • Podizanje svesti građana o pravu na besplatnu pravnu pomoć i pružaocima usluga;
  • Povećanje aktivizma građana i organizacija civilnog društva u primeni i praćenju zakona o besplatnoj pravnoj pomoći;
  • Poboljšanje primene postojećeg Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Aktivnosti projekta „Budi jedan od aktivnih“ sprovodiće se na teritoriji AP Vojvodine sa posebnim fokusom na Grad Novi Sad, Grad Zrenjanin, Grad Kikinda i Opštinu Žitište -  analiza sprovođenja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, informisanje građana o besplatnoj pravnoj pomoći, medijske prezentacije, treninzi, sastanci, konferencija, redovno objavljenje tekstova na portalu i facebook stranici Grupe B1.

 

Projekat je prvenstveno usmeren na jačanje vladavine zakona i ljudskih prava. Informisanje građana, izgradnja kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva (OCD) kroz obuku o praćenju primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, doprinos građanskom aktivizmu i promovisanje konstruktivnog dijaloga između OCD i javnih institucija su glavne projektne aktivnosti. Analizirajući sprovođenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, kao i formulisanjem preporuka kako bi se osiguralo buduće unapređenje zakona i eventualne njegove izmene i dopune, projekat se bavi zakonodavstvom i dobrim upravljanjem. Kroz praćenje lokalnog budžeta koji je namenjen besplatnoj pravnoj pomoći, informisanje javnosti putem medija i redovno objavljivanje tekstova na portalu B1, projekat će poboljšati transparentnost i demokratsko delovanje lokalne uprave, organizacija civilnog društva, kao i građana.

 

Ciljevi projekta će se ostvariti pre svega podizanjem svesti građana o njihovim pravima i načinima na koji mogu da ih ostvare prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći. Kroz diskusije, izveštavanje u medijima, redovno objavljivanje tekstova na portalu i facebook stranici Grupe B1, najmanje 15000 građana biće informisano, motivisano i podstaknuto da traže i ostvaruju svoja prava. Dalje, analiza primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u cilju praćenja uspostavljanja i sprovođenja besplatne pravne pomoći, biće osnova za sastanke sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave i doprineće jačanju kapaciteta lokalnih institucija, ukazujući na to koji su problemi uočeni i koja su moguća rešenja za unapređenje sprovođenja zakona u praksi. Jačanje organizacija civilnog sektora vršiće se kroz realizaciju Treninga o sprovođenju i praćenju Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Najmanje 35 predstavnika lokalnih OCD biće obučeno, informisano, motivisano i podstaknuto za dalje akcije kada je u pitanju primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u njihovoj zajednici. Na kraju projekta planirana je realizacija Završne konferencije sa ciljem da se kroz konstruktivan dijalog svih zainteresovanih strana diskutuju nalazi Analize sprovođenja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, te definišu preporuke za unapređenje sprovođenja Zakona.

 

Grupa B1 će projektnim aktivnostima doprineti podizanju građanske svesti, vladavine zakona i poštovanja ljudskih prava, te stvaranju demokratskog okruženja, osnaživanju institucionalnih kapaciteta i održivih odnosa između vlade i građana.

Trajanje projekta je deset meseci (novembar 2020 – avgust 2021).

 

Budžet projekta: 24 985 Eura.

 

Projekat Grupe B1 “Budi jedan od aktivnih” finansijski je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije kroz MATRA program.

 

 

Comments: 0