Pravna podrška


Da li ispunjavam uslove da koristim pravo na besplatnu pravnu pomoć?

PRAVO NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, Marija Ristić Milovanović, 19.01.2021.

Države imaju obavezu da obezbede svim građanima jednak pristup pravdi.Ova obaveza podrazumeva pružanje besplatne pravne pomoći onima koji nemaju dovoljno sredstava za plaćanje pravnih usluga, odnosno onih koji bi bili dovedeni u stanje socijalne potrebe ukoliko bi takve usluge platili.

 

U Srbiji se dugi niz godina vodila debata oko donošenja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći iz koje se moglo zaključiti da su interesi pojedinih grupa stavljani u prvi plan u odnosu na ustanovljavanje ovog prava koje se, ne možemo još reći , tretira osnovnim ljudskim pravom u punom obimu te reči. 

Pročitaj ceo tekstŠta mogu da zahtevam, šta su dužni da mi pruže?

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, Marija Ristić Milovanović, 28.12.2020.

Zakon o Besplatnoj pravnoj pomoći objavljen je u Službenom glasniku br.87/2018 od 13. novembra 2018. godine, a prema Izveštaju Ministarstva pravde usvojena su i sva podzakonska akta predviđena zakonom (od 31. marta 2020. godine), neophodna za njegovu punu implementaciju. 

 

U skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći (ZBPP), jedinice lokalne samopuprave u obavezi su da na svojim područijima osnuju i organizuju adekvatne pružaoce besplatne pravne pomoći. Ova obaveza postojala je i u ranijim zakonskim rešenjima, ali nije bila u potpunosti sprovedena u praksu. 

Pročitaj ceo tekst

Šta to znači za mene kao građanku/građanina?

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, Marija Ristić Milovanović, 09.12.2020.

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u članu 6 garantuje pravo na pravično suđenje, što de facto znači da se ovim članom utvrđuje načelo vladavine prava kao osnovnog postulata demokratskog društva. Njime su zagarantovana prava stranaka u parničnom postupku i prava optuženog u krivičnom postupku. Ipak, treba imati u vidu, da se članom 6 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda „garantuje pravo na sud“, ali ne direktno i pravo na pristup sudu.

Pročitaj ceo tekstMEDIJACIJA KAO ALTERNATIVNI NAČIN REŠAVANJA SPOROVA

NaNa, 17.10.2019.

Medijacija kao alternativno rešavanje sprova od neupitnog značaja je u reformi pravosuđa i zaštiti ljudskih prava, odnosno ekonomičnijem i efikasnijem pristupu pravdi.

U uporednom pravu razrešavanje sporova  kod npr. tužbe za razvod ili poništaj braka uz pomoć medijacije ima velikog uspeha (95% u SAD, 20-30% u Nemačkoj, 5-10% u Sloveniji).

Pročitaj ceo tekst

ZAŠTO BIRAM MEDIJACIJU, A NE SUDSKI POSTUPAK?

NaNa, 24.10.2019.

Pravo i Pravda. Često pogrešno tumačeni kao sinonimi.Mogu da imam pravo, ali da li je to u svakom konkretnom slučaju pravda za obe strane u sporu? Da li je moguć postupak u kojem emocionalna stanja učesnika, njihovi razlozi, želje, težnje,  igraju ekvivalentnu ulogu, pa čak moglo bi se reći i presudnu, u odnosu na  pisana, zakonska pravila koja važe za sve i svakog, a život ipak ima neka svoja pravila i stvara situacije u kojima konkretna rešenja ne predstavljaju pravo zadovoljenje interesa sukobljenih strana.

Pročitaj ceo tekst