Šta to znači za mene kao građanku/građanina?

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, Marija Ristić Milovanović, 09.12.2020.

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u članu 6 garantuje pravo na pravično suđenje, što de facto znači da se ovim članom utvrđuje načelo vladavine prava kao osnovnog postulata demokratskog društva. Njime su zagarantovana prava stranaka u parničnom postupku i prava optuženog u krivičnom postupku. Ipak, treba imati u vidu, da se članom 6 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda „garantuje pravo na sud“, ali ne direktno i pravo na pristup sudu.

 

Vladavina zakona i ljudska prava jesu prioriteti svakog demokratskog društva, međutim nije dovoljno da građani imaju prava u slučaju da ne mogu tražiti svoja prava. U tom smislu, značajan pomak u pravnom sistemu Republike Srbije učinjen je donošenjem Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći 2018. godine, a koji je počeo da se sprovodi 1. oktobra 2019. godine, čime je Republika Srbija po prvi put dobila sistemsku besplatnu pravnu pomoć.

 

Jedan od osnovnih postulate ljudskih prava je pravni mehanizam zaštite prava koji podrazumeva pristup pravdi i pravičnosti postupka, bez obzira na imovinski ili neki drugi status. Dakle, značaj Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (ZBPP) je neupitan, kao i obaveza jedinica lokalne samouprave da uspostave usluge besplatne pravne pomoći i učine ih dostupnim građanima.

 

Besplatna pravna pomoć je pravna pomoć koju korisnik ostvaruje bez naknade saglasno odredbama ZBPP, a ostvaruje se putem besplatne pravne pomoći u užem smislu (pružanjem pravnih saveta, sastavljanje podnesaka, zastupanje, odbrana); besplatne pravne podrške (opšta pravna informacija, popunjavanje formulara, posredovanje u rešavanju sporova, sastavljanje javnobeležničke izjave); besplatne pravne pomoći u prekograničnim sporovima.

 

Pravna pomoć je više nego samo puki pravni mehanizam, ona je ključno sredstvo koje osigurava stvarnu jednakost i dostupnost zakonom propisanih prava građanima, bez obzira na njihov ekonomski i socijalni status.

 

Prošlo je više od godinu dana primene ZBPP, a mnogi naši građani i ne znaju da on postoji, šta on definiše i kako mogu lakše, brže i besplatno (što je za mnoge siromašne građane presudno) doći do svojih prava.

 

Prema Izveštaju Ministarstva pravde o sprovođenju Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći od 31. marta 2020. godine usvojeni su svi podzakonski akti predviđeni zakonom za njegovu punu primenu https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2018/87/15/reg

 

Takođe, formiran je i učinjen dostupnim građanima Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i pravne podrške i objavljen na internet stranici Ministarstva https://www.mpravde.gov.rs/tekst/26350/registar-pruzalaca-besplatne-pravne -pomoci-i-podrske.php

 

Izveštaj Ministarstva pravde u svojim zaključcima navodi da prikupljeni i analizirani podaci o primeni Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, ukazuju da u određenim jedinicama lokalne samouprave nije bilo podnetih zahteva građana za korišćenjem prava prema ovom Zakonu, a što direktno ukazuje na nedovoljnu informisanost građana o pravima koja im po ovom zakonu pripadaju i potrebi sprovođenja informativne kampanje usmerene na jačanje svesti građana o mogućnostima da ostvare pravo na besplatnu pravnu pomoć.

 

U narednim mesecima, pravni tim Grupe Budi jedan će nizom tekstova, građankama i građanima, približiti osnovne pojmove iz Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, uslovima koje potencijalni korisnik treba da ispuni kako bi mogao da koristi usluge besplatne pravne pomoći/podrške kao i sa ograničenjima koje ovaj zakon propisuje.

 

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta Grupe B1 “Budi jedan od aktivnih”  uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije kroz MATRA program. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost autora  i ne mora nužno odražavati stavove Ambasade Kraljevine Holandije.

 

Comments: 0