Šta mogu da zahtevam, šta su dužni da mi pruže?

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, Marija Ristić Milovanović, 28.12.2020.

Zakon o Besplatnoj pravnoj pomoći objavljen je u Službenom glasniku br.87/2018 od 13. novembra 2018. godine, a prema Izveštaju Ministarstva pravde usvojena su i sva podzakonska akta predviđena zakonom (od 31. marta 2020. godine), neophodna za njegovu punu implementaciju. 

 

U skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći (ZBPP), jedinice lokalne samopuprave u obavezi su da na svojim područijima osnuju i organizuju adekvatne pružaoce besplatne pravne pomoći. Ova obaveza postojala je i u ranijim zakonskim rešenjima, ali nije bila u potpunosti sprovedena u praksu. Pored toga, besplatna pravna pomoć tumačila se na različite načine, pa su neke lokalne samouprave smatrale i da je samo upućivanje građana na određene organizacije civilnog društva, koje su godinama moglo bi se reći, bile i jedini pružaoci besplatne pravne pomoći u građansko-pravnim i upravno-pravnim predmetima, kao i na polju zaštite od svih oblika diskriminacije, bilo adekvatno pružanje besplatne pravne pomoći.

 

Svedoci smo višedecenijskog nepoverenja građana u sudski sistem, koje je još izraženije kada su u pitanju prava građana koja treba da ostvare uz pomoć lokalnih vlasti. Pozivamo građane i građanke da se informišu o pravima koja im po Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći pripadaju, jer je znanje jedini put ka ostvarenju demokratskog i pravednog društva, kojem svi zajedno težimo.

 

U narednim redovima upoznaćemo Vas sa pojmom besplatna pravna pomoć, odnosno šta sve Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći garantuje građankama i građanima u ostvarenju njihovog prava na pristup sudu i sudskoj pravdi.

 

Besplatna pravna pomoć je pravna pomoć koju korisnik ostvaruje bez naknade saglasno odredbama ZBPP, a ostvaruje se putem:

 

1. Besplatne pravne pomoći u užem smislu, sastoji se od:

  •  Pružanje pravnih saveta – detaljno objašnjenje o načinu i mogućnosti rešavanja konkretne pravne stvari pred sudom, drugim državnim organom, odnosno organom javne vlasti ili u postupku mirnog rešavanja spora, a koje se odnosi na pravo, obavezu ili interes korisnika besplatne pravne pomoći zasnovan na zakonu.
  • Sastavljanje podneska - izrada pismena kojim se pokreće postupak pred sudom, drugim državnim organom, odnosno organom javne vlasti ili koje se podnosi tokom već pokrenutog postupka (sastavljanje tužbe, zahteva, predloga, molbe, pritužbe, prigovora, podnesaka, žalbe i drugog pravnog sredstva).
  • Zastupanje - svaka pravna radnja koju na osnovu ovlašćenja za zastupanje punomoćnik preduzima u ime i za račun korisnika besplatne pravne pomoći u postupku pred sudom, drugim državnim organom, organom javne vlasti ili u postupku mirnog rešavanja spora.
  • Odbrana - zastupanje osumnjičenog, okrivljenog ili optuženog u predistražnom, istražnom i krivičnom postupku, koji se vodi zbog sumnje da je izvršeno krivično delo za koje nije predviđena obavezna odbrana i zastupanje u prekršajnom postupku koji se vodi zbog sumnje da je izvršen prekršaj za koji je predviđena kazna zatvora.

 

2. Besplatne pravne podrške, sastoji se od:

  • Opšta pravna informacija - informacija o uređenju neke pravne oblasti, pravnom položaju korisnika u konkretnoj pravnoj stvari, subjektu i načinu odlučivanja o pojedinačnom pravu, obavezi ili interesu zasnovanom na zakonu, pred sudom ili drugim državnim organom odnosno organom javne vlasti, o pravilima i o visini troškova postupka koji se ne odnose na postupak pred sudom u konkretnoj pravnoj stvari, mogućnosti mirnog rešenja spora, načinu izvršenja odluke, o razlozima i uslovima za pokretanje upravnog postupka i postupka koji se pokreće ustavnom žalbom i o uslovima i postupku ostvarivanja prava na besplatnu pravnu podršku. 
  • Popunjavanje formulara - pomoć u unošenju podataka o korisniku, koje popunjava pružalac, a potpisuje korisnik.
  • Posredovanje u rešavanju sporova - svaka radnja koju, prema zakonu kojim se uređuje posredovanje u rešavanju sporova, preduzima posrednik.
  • Sastavljanje javnobeležničke isprave - sastavljanje javnobeležničkih zapisa i javnobeležničkih zapisnika.

 

3. Besplatne pravne pomoći u prekograničnim sporovima (ostvarljiva tek nakon pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji)

 

Napomenimo i to da besplatna pravna pomoć jeste besplatna za krajnjeg korisnika ovog zajamčenog prava, ali svakako da nije za državnu kasu. Sredstva za pružaoce besplatne pravne pomoći (službe organizovane pri jedinicama lokalne sapouprave, advokate itd.) obezbeđuju se delom iz republičkog, a delom iz lokalnog budžeta, drugim rečima građani i građanke Republike Srbije plaćaju za implementaciju Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i tim pre imaju pravo uvida u sprovođenje zakona i trošenje svog novca.

 

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta Grupe B1 “Budi jedan od aktivnih”  uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije kroz MATRA program. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost autora  i ne mora nužno odražavati stavove Ambasade Kraljevine Holandije.

 

Comments: 0