Kako do besplatne pravne pomoći?

BUDI JEDAN OD AKTIVNIH I INFORMIŠI SE

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, 25.02.2021.

Članom 67. Ustava Republike Srbije garantovano je pravo na pravnu pomoć svakom pojedincu. Time je u R.Srbiji i pravo na besplatnu pravnu pomoć steklo status Ustavom zajamčenog ljudskog prava, jer bez ovog instituta teško da se može zamisliti ostvarenje demokratskih tekovina i izgradnja građanskog društva.

 

Sa tim u vezi, trebalo bi besplatnu pravnu pomoć shvatiti šire do samog pravnog zastupanja pred sudom i drugim nosiocima javnih ovlašćenja. Besplatna pravna pomoć više nego ikada trebala bi da obuhvati podizanje svesti i edukaciju građana o pristupu pravnim informacijama, o tome šta prethodi donošenju jednog zakona ili odluke na lokalu i šta oni kao građani mogu da urade povodom toga, koja su njihova prava, ali i dužnosti kao građanina. Naravno, perjanica ovakvog procesa svakako treba da bude pravna struka, na kojoj i leži najveća odgovornost.

 

Kako se Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći primenjuje već nešto više od godinu dana, iz do sada dostupnih podataka i razgovora sa smim pružaocima i ovim tekstom informisaćemo građane kako to izgleda u praksi, odnosno kome i kako se obraćate za besplatnu pravnu pomoć.

 

Ukoliko dođete u situaciju da Vam je neophodan pravni savet, informacija, pomoć pri pisanju dokumenta, popunjavanju formulara, zastupanje pred sudom, prvo što morate da uradite je da se obratite nadležnom organu uprave grada/opštine prema Vašem mestu prebivališta,odnosno boravišta.

 

Nadležan organ uprave koji je ujedno i registrovani pružalac dužan je da Vas sasluša i pomogne da popunite zahtev za pružanje besplatne pravne pomoći, kao i da Vam pruži sve neophodne informacije i odgovori na Vaša pitanja. Zahtev možete da popunite lično, preko zakonskog zastupnika, punomoćnika ili lica koje kao takvo odredite,da ga date usmeno na zapisnik ili pošaljete elektronskim putem. Zahtev možete  pronaći na linku https://www.paragraf.rs/obrasci-paragraf/obrazac-zahteva-za-odobravanje-besplatne-pravne-pomoci.html

 

Nakon što ste predali zahtev, nadležni organ uprave dužan je da Vam na njega odgovori u roku od 8 dana i da Vas obavesti da li ispunjavate uslove za pružanje besplatne pravne pomoći i uputi Vas dalje kod nekog od registrovanih pružalaca u zavisnosti od vrste pravne pomoći koja Vam je potrebna. Dakle, da bi ste ostvarili ovo svoje pravo neophodno je da podnesete zahtev nadležnom organu uprave u  gradu/opštini prema svom prebivalištu odnosno boravištu. Imajte na umu da se ne možete direktno obraćati advokatima  prema sopstvenom izboru i tražiti besplatnu pravnu pomoć.

 

Spisak registrovanih pružalaca besplatne pravne pomoći možete da pronađete na sajtu Ministarstva pravde ili na linku https://www.mpravde.gov.rs/sr/tekst/26350/registar-pruzalaca-besplatne-pravne-pomoci-i-besplatne-pravne-podrske.php

Razlozi zbog koji Vaš zahtev može da bude odbijen mogu biti dvostruki. Prvi se tiču razloga na Vašoj strani, odnosno uslova koje morate da ispunjavate da bi ste bili korisnik besplatne pravne pomoći, dok su drugi vezani za samu vrstu postupka za koju tražite pravnu pomoć.

 

Članom 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći propisani su uslovi koji moraju biti ispunjeni, kako bi ste mogli postati korisnik besplatne pravne pomoći, pa ih dalje u tekstu navodimo:

Besplatna pravna pomoć i/ili besplatna pravna podrška može da se pruži državljaninu Republike Srbije, licu bez državljanstva, stranom državljaninu sa stalnim nastanjenjem u Republici Srbiji i drugom licu koje ima pravo na besplatnu pravnu pomoć prema drugom zakonu ili potvrđenom međunarodnom ugovoru, ako:

1) ispunjava uslove da bude korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć saglasno zakonu kojim se uređuje socijalna zaštita ili korisnik prava na dečiji dodatak saglasno zakonu kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i članovima njegove porodice odnosno zajedničkog domaćinstva, čiji je krug određen ovim zakonima;

2) ne ispunjava uslove da bude korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak, ali bi zbog plaćanja pravne pomoći iz sopstvenih prihoda u konkretnoj pravnoj stvari ispunilo uslove da postane korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak.

Članom porodice, odnosno zajedničkog domaćinstva lica ne smatra se lice protiv kojeg tražilac besplatne pravne pomoći pokreće postupak zaštite od nasilja u porodici ili drugi postupak zaštite. Prihodi i imovina lica protiv kojeg se pokreće postupak zaštite ne utiču na pravo tražioca da ostvari pravo na besplatnu pravnu pomoć, ako on ispunjava propisan uslove.

Državljaninu Republike Srbije, licu bez državljanstva, stranom državljaninu sa stalnim nastanjenjem u Republici Srbiji i drugom licu koje ima pravo na besplatnu pravnu pomoć prema drugom zakonu ili potvrđenom međunarodnom ugovoru besplatna pravna pomoć može da se pruži i ako je reč o:

1) detetu o čijem se pravu, obavezi ili interesu zasnovanom na zakonu odlučuje u postupku pred sudom, drugim državnim organom odnosno organom javne vlasti;

2) licu prema kome se izvršava mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi ili zaštitna mera obaveznog psihijatrijskog lečenja;

3) licu prema kome se vodi postupak delimičnog ili potpunog lišenja ili vraćanja poslovne sposobnosti;

4) licu koje ostvaruje pravnu zaštitu od nasilja u porodici;

5) licu koje ostvaruje pravnu zaštitu od torture, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja ili trgovine ljudima;

6) licu koje traži azil u Republici Srbiji;

7) izbeglici, licu pod supsidijarnom zaštitom ili interno raseljenom licu;

8) osobi sa invaliditetom;

9) detetu koje je zaštićeno uslugom smeštaja u sistemu socijalne zaštite;

10) deci i mladima kojima je prestala usluga socijalnog smeštaja do navršene 26 godine života;

11) odraslim i starim licima koja su bez sopstvenog pristanka smeštena u ustanovu socijalne zaštite;

12) licu koje ostvaruje pravo na utvrđivanje vremena i mesta rođenja saglasno zakonu kojim se uređuje vanparnični postupak;

13) licu koje je pogođeno postupkom prinudnog iseljenja i preseljenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje.

Sa druge strane, razlozi za odbijanje mogu postojati vezano za vrstu postupka odnosno samu pravnu stvar za koju tražite zaštitu, pa će tako Vaš zahtev biti odbijen i u sledećim slučajevima:

 Pružanje besplatne pravne pomoći/podrške, iako lice ispunjava uslove za pružanje besplatne pravne pomoći/podrške nije dozvoljeno u:

1) privrednim sporovima;

2) postupku registracije pravnih lica;

3) postupku naknade štete za povredu časti i ugleda;

4) postupku pred prekršajnim sudom, ako za prekršaj nije zaprećena kazna zatvora;

5) postupku u kome bi vrednost spora bila u očiglednoj i značajnoj nesrazmeri s troškovima postupka;

6) postupku u kome je očigledno da tražilac besplatne pravne pomoći nema izgleda na uspeh, posebno ako se njegova očekivanja ne zasnivaju na činjenicama i dokazima koje je predočio ili su ona suprotna pozitivnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima;

7) slučaju da postoji očigledan pokušaj da se zloupotrebi pravo na besplatnu pravnu pomoć ili neko drugo pravo.

 

U slučaju da ne dobijete odgovor u zakonom predviđenom roku, smatra se da je Vaš zahtev odbijen (tzv.”ćutanje uprave”) i tada na raspolaganju imate pravo žalbe.

Žalbu podnosite na istom mestu gde ste podnosili i zahtev. Pružalac je obavezan da Vam i u ovom slučaju pomogne da sastavite žalbu i da je predate nadležnom organu.

Ukoliko se pružalac prema Vam ponaša neprofesionalno, vređa Vaše dostojanstvo ili jednostavno ne želi da Vam pruži informacije, kao I u slučaju da Vam traži novac za izvršenu uslugu, imate pravo na pritužbu.

U oba slučaju, i prilikom podnošenja zahteva ili prilikom podnošenja žalbe ili pritužbe, korisnik je oslobođen plaćanja takse ili bilo kakvih drugih troškova.

 

Podnošenje žalbe ili pritužbe istom licu koje je odbilo zahtev ili pak izvršilo neku radnju na koju korisnik prava na besplatnu pravnu pomoć ulaže pritužbu, je vrlo diskutabilno rešenje zakonodavca. Neuka stranka pre svega treba da bude informisana o ovim svojim pravima, a nadalje da joj bude pružena pravna pomoć u sastavljanju ovakvih podnesaka. Koliko je realno za očekivati da će tako nešto zaživeti u praksi, odnosno ukoliko zamislimo situaciju da se pružalac prema korisniku ponašao na način koji vređa njegovo dostojanstvo ili pak nestručno i neprofesionalno, kako možemo očekivati da ista osoba pomogne toj istoj stranci u postupku protiv nje same.

 

 

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta Grupe B1 “Budi jedan od aktivnih” uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije kroz MATRA program. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost autora i ne mora nužno odražavati stavove Ambasade Kraljevine Holandije.

 

Comments: 0