Kada je besplatna pravna pomoć isključena?

BUDI JEDAN OD AKTIVNIH I INFORMIŠI SE

Pravni tim Grupe Budi jedan

Nataša Pušić Živanov, mart 2021. godine

Uprkos tome što ispunjavate formalno-pravne uslove koje predviđa Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, nadležan organ uprave koji bude odlučivao o Vašem podnetom zahtevu, isti će odbiti ukoliko proceni da se radi o zahtevu za pružanje besplatne pravne pomoći/podrške u:

1) privrednim sporovima;

2) postupku registracije pravnih lica;

3) postupku naknade štete za povredu časti i ugleda;

4) postupku pred prekršajnim sudom, ako za prekršaj nije zaprećena kazna zatvora;

5) postupku u kome bi vrednost spora bila u očiglednoj i značajnoj nesrazmeri s troškovima postupka;

6) postupku u kome je očigledno da tražilac besplatne pravne pomoći nema izgleda na uspeh, posebno ako se njegova očekivanja ne zasnivaju na činjenicama i dokazima koje je predočio ili su ona suprotna pozitivnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima;

7) slučaju da postoji očigledan pokušaj da se zloupotrebi pravo na besplatnu pravnu pomoć ili neko drugo pravo.

 

U ovom tekstu zadržaću se na razlogu opisanim u tački 6. „postupku u kome je očigledno da tražilac besplatne pravne pomoći nema izgleda na uspeh, posebno ako se njegova očekivanja ne zasnivaju na činjenicama i dokazima koje je predočio ili su ona suprotna pozitivnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima“, pošto mi je kao pravniku najviše zagolicalo „maštu“ o mogućim proizvoljnim procenama pružalaca te shodno tome  situacijama u kojima građani-tražioci besplatne pravne pomoći ne dobijaju mogućnost ni da pokrenu postupak.

 

Ova odredba zakona u potpunosti podređuje ulogu suda i sudije proceni organa uprave, koji dobija diskreciono pravo da ceneći predočene dokaze neuke stranke, odluči da li će ista dobiti pravo na besplatnu pravnu pomoć, a time i mogućnost da svoja prava dokazuje na jedinom relevantom mestu za to, u sudskom postupku. Smatram da  ovakva zakonska odredba nije imala nikakvo logično utemeljenje da se kao takva nađe kao uslov za odobravanje BPP. Ne ulazeći u stručnost i kompetentnost pravnika koji su prošli obuku Ministarstva pravde da odlučuju o zahtevima za BPP građana/ki, smatram da su kao pravnici i sami trebali da reaguju na ovako „nametnutu“ odgovornost, te su me u tom smislu još više iznenadili odgovori koje je Grupa B1 putem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja dobila od njih. Naime, iz odgovora koje smo do sada prikupili evidentno je da službenici-pravnici u organima javne uprave kojima je poverena ova obaveza ne vide ništa sporno u tome da samostalno procenjuju budući uspeh u postupku i samo jedan odgovor  (u nastavku citiran) govori u prilog o opravdanoj sumnji ovakvog zakonskog presedana koji u krajnjoj instanci obesmišljava i samu svrhu donošenja Zakona o besplatnoj pomoći, a to je jednak pristup pravdi (sudu) svim građanima/kama bez obzira na njihov socijalno-ekonomski status, obrazovanje itd.

 

„ Rukovođena ciljem Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, sadržanog u članu 2., da se svakom licu omogući delotvoran i jednak pristup pravdi ne primenjujem odrebe člana 7.stav 1. tačka 6. Zastupam stav da ovlašćeno službeno lice u postupku odlučivanja o zahtevu korisnika za odobravanje besplatne pravne pomoći nema pravo prejudiciranja ishoda postupka. Naprotiv, korisniku treba omogućiti da u zakonom propisanom postupku ostvari prava koja mu po zakonu pripadaju. Njegov uspeh ili neuspeh će se utvrditi u postupku.“ (Maria Šagi, šef Službe na poslovima pružanja besplatne pravne pomoći građanima).

 

Nameće se i pitanje kako smo od toga da je prilikom usvajanja teksta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, u toku vrlo iscrpne debate, fokus bio na dokazivanju od strane advokata da pravnici u udruženjima građana koji su godinama, pa i više decenija pružali građanima besplatnu pravnu pomoć nisu dovoljno kompetentni, obučeni, te da građani ne bi dobili adekvatnu (stručnu i profesionalnu) pravnu pomoć, a promakla im je ovakva jedna odredba koja ne samo da ne daje šansu za bilo kakvu pravnu pomoć, nego u potpunosti derogira ulogu sudije kao jedinog kompetentnog da o uspehu u postupka zapravo odluči i daje široko ovlašćenje pravniku sa dva dana obuke za primenu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći? 

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta Grupe B1 “Budi jedan od aktivnih” uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije kroz MATRA program. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost autora i ne mora nužno odražavati stavove Ambasade Kraljevine Holandije.

 

Comments: 0