Projekat Grupe B1 u Žitištu, Žablju i Novom Sadu

Podrška braniteljima ljudskih prava

Projektni tim Grupe Budi jedan, 1.7.2021. god.

Grupa Budi jedan otpočela je realizaciju projekta „Budi jedan od aktivnih za solidarnost – Promena je moguća ako delujemo solidarno!  u okviru Programa Solidarno za prava svih - podrška braniteljima ljudskih prava u lokalnim sredinama 2021/2022. godine, koji se realizuje uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za njegovu sadržinu isključivo je odgovorna Grupa Budi jedan i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.

Opšti cilj projekta je unapređenje zaštite ljudskih prava u Opštini Žitište, Opštini Žabalj i Gradu Novom Sadu.

Specifični ciljevi projekta su:

1.  Podizanje svesti građana  i ranjivih grupa o radu aktivista u odbrani i zaštiti njihovih prava

2. Povećanje broja i kvaliteta aktivističkih inicijativa

3. Osnaživanje lokalnih aktivista za bolju komunikaciju sa institucijama

 

Aktivnosti projekta „Budi jedan od aktivnih za solidarnost – Promena je moguća ako delujemo solidarno!“ sprovodiće se na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, sa posebnim fokusom na Opštinu Žitište, Opštinu Žabalj i Grad Novi Sad - fokus grupe sa građanima, predstavnicima institucija i aktivista na lokalu, radionice sa građanima, javnim službenicima i aktivistima i lokalnim OCD, individualna psihološka i pravna podrška aktivistima i građanima na terenu i on line, te intenzivna medijska kampanja tokom čitavog projektnog ciklusa.

Projekat će doprineti doslednoj i efikasnoj primeni zakonodavnog i institucionalnog okvira koji utiče na položaj i zaštitu prava aktivista u lokalnim sredinama, kao i jačanju i razvoju demokratske prakse osnaživanjem građana i organizacija civilnog sektora i javnih službenika, kako kroz podsticanje aktivizma građana, jačanje i promociju solidarnosti, tako i kroz promovisanje konstruktivnog dijaloga između građana, aktivista, organizacija civilnog društva, institucija i donosilaca odluka na lokalnom nivou.

 

Kroz sve projektne aktivnosti i prema svima akterima jasno i nedvosmisleno će se komunicirati i preneti poruke: Aktivizam donosi promene - Solidarnost je ključ održive zajednice - Ljudska prava moraju biti zaštićena - Svaki individualni čin se računa - Organizacije civilnog društva deluju u javnom interesu - Društvena transformacija je moguća ako svi delujemo zajedno i sl.

Osnaživanjem građana kroz informisanje, edukacije, psihološku i pravnu podršku, doprineće se smanjenju atmosfere straha, podizanju građanske svesti, motivaciji da sopstvenim zalaganjem i aktivizmom utiču na donosioce odluka u svojim sredinama i na taj način budu nosioci pozitivnih društvenih promena. Značaj solidarnosti i integriteta kao temeljnog uslova zaštite ljudskih prava i demokratskih promena biće jasno komuniciran svim relevantnim akterima na lokalu i šire. Minimum 30.000 građana u Vojvodini biće informisano o značaju građanskog aktivizma i projektnim aktivnostima (lokalne radio stanice/TV stanice/ novine, društvene mreže, portali i sl.). Putem fokus grupa sa minimum 60 građana, aktivista i 25 javnih službenika, projektni tim dobiće relevantne informacije o specifičnim potrebama, problemima i izazovima na svakom lokalu posebno, te na osnovu dobijenih rezultata dizajnirati i prilagoditi ukupno 18 radionica , čiji krajnji cilj je jačanje integriteta svih učesnika i svesti o neophodnosti jačanja solidarnosti među njima u svrhu zaštite ljudskih prava i javnog interesa. Tokom projekta realizovaće se i 30 poseta Mobilnog tima Grupe B1 koji čine pravnici i psiholozi u 3 targetirana grada/opštine uključujući i seoske sredine, kako bi u direktnom radu sa građanima pružali relevantne informacije i vršili osnaživanje građana i branitelja ljudskih prava kroz psihološku i pravnu podršku. Projekat će rezultirati i osmišljavanjem 3 lokalne akcije/inicijative sa lokalnim OCD i građanima u okviru završnih radionica.

 

Period realizacije projekta „Budi jedan od aktivnih za solidarnost – Promena je moguća ako delujemo solidarno!“ je 10 meseci, od 01.07.2021.- 30.04.2022. godine.

 

Budžet projekta je: 20.000 Eura.

Comments: 0